Sưu tầm và báo cáo kết quả sưu tầm các tài liệu liên quan đến NST và tính di truyền, biến dị của người, của các sinh vật khác.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm và báo cáo kết quả sưu tầm các tài liệu liên quan đến NST và tính di truyền, biến dị của người, của các sinh vật khác.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021