2. Một gen cấu trúc thực hiện quá trình tổng hợp mARN liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử mARN là:

  • 1 Đánh giá

2. Một gen cấu trúc thực hiện quá trình tổng hợp mARN liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử mARN là:

A. 32.

B. 5.

C. 10.

D. 25.

Bài làm:

=> Mỗi lần tổng hợp tạo 1 mARN

=> đáp án là B

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021