Giải câu 7 trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Nhận định nào sau đây có thể kết luận tinh bột và xenlulozo là polime có công thức phân tử ?

A. Khi đốt cháy chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ về số mol là 6:5.

B. Khi thủy phân đến cùng thu được glucozo.

C. Tan được trong nước.

D. Là thức ăn cho người và động vật

Bài làm:

Đáp án: B

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9