Quan sát, so sánh hiện tượng ở các ống nghiệm và đánh dấu hiện tượng quan sát được vào bảng dưới đây

  • 1 Đánh giá

II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại

1. Ảnh hưởng của các chất trong môi trường

Quan sát, so sánh hiện tượng ở các ống nghiệm và đánh dấu hiện tượng quan sát được vào bảng dưới đây

Ống nghiệmĐinh sắt bị ăn mònMức độ ăn mòn
KhôngNhiềuÍt
Ống (1)
Ống (2)
Ống (3)
Ống (4)


Sự ăn mòn kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bài làm:

Ống nghiệmĐinh sắt bị ăn mònMức độ ăn mòn
KhôngNhiềuÍt
Ống (1)X
Ống (2)XX
Ống (3)XX
Ống (4)X

Sự ăn mòn kim loại nhanh hay chậm, ăn mòn hay không ăn mòn phụ thuộc vào môi trường mà nó tiếp xúc.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021