Công thức không dùng để tính công suất điện là:

  • 1 Đánh giá

* Tự kiểm tra

Câu 1. Công thức không dùng để tính công suất điện là:

$B. P=RI^{2}$ $C. P=UI$ $D. P= \frac {U^{2}} {R}$

Bài làm:

Đáp án: A

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021