Ai cận thị nặng hơn? Nếu đeo kính để sửa cận thị thì kính của ai có tiêu cự ngắn hơn?

  • 1 Đánh giá

5. Hòa bị cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Bình cũng bị cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60 cm. Ai cận thị nặng hơn? Nếu đeo kính để sửa cận thị thì kính của ai có tiêu cự ngắn hơn?

Bài làm:

Hoà cận nặng hơn Bình vì khoảng cách từ điểm cực viễn của Hòa tới mắt ngắn hơn khoảng cách từ điểm cực viễn của Bình tới mắt.

Hoà đeo kính có tiêu cự ngắn hơn Bình.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021