Giải câu 1 trang 7 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 7 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất hữu cơ?

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 202 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021