Giải câu 4 trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho các chất sau: Tinh bột, xenlulozo, protein, PE, PVC, tơ nilon, tơ tằm, cao su buna. Dãy gồm các chất thuộc loại polyme thiên nhiên là:

A. Tinh bột, PE, xenlulozo và protein.

B. Protein, PE, PVC và tơ nilon.

C. PVC, tơ nilon, tơ tằm, cao su buna.

D. Tinh bột, tơ tằm, xenlulozo, protein.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9