2. Hãy điền các từ: cromatit, tâm động, đầu mút, cánh ngắn, cánh dài vào các ô ở vị trí phù hợp trong hình 15.7

  • 1 Đánh giá

2. Hãy điền các từ: cromatit, tâm động, đầu mút, cánh ngắn, cánh dài vào các ô ở vị trí phù hợp trong hình 15.7

Bài làm:

theo thứ tự từ trên xuống dưới:

1. đầu mút

2. cánh ngắn

3. tâm động

4. cánh dài

5. đầu mút

6. cromatit

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021