3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng có ý nghĩa như thế nào với sinh vật?

  • 1 Đánh giá

3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng có ý nghĩa như thế nào với sinh vật?

Bài làm:

Đây là 2 quá trinh diễn ra song song với nhau giúp cơ thể thực hiện các hoạt động sống, tồn tại và phát triển.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST