Ảnh của vật trên tấm kính mờ là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? To hay nhỏ hơn vật ? sgk Vật lí 9 trang 126

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 126 Sgk Vật lí lớp 9

Ảnh của vật trên tấm kính mờ là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? To hay nhỏ hơn vật ?

Bài làm:

Ảnh của vật trên tấm kính mờ là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021