Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1. sgk Vật lí 9 trang 111

  • 1 Đánh giá

Trang 111 Sgk Vật lí lớp 9

Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1.

b) Khi góc tới bằng 45, 30, 0

Tiến hành thí nghiệm theo các bước tương tự như trên.

Vẽ đường truyền của tia sáng từ đinh ghim đến mắt trong từng trường hợp đó, đo các góc khúc xạ tương ứng và ghi vào bảng 1

Kết quả đo

Lần đo

Góc tới i

Góc khúc xạ r

1

60

2

45

3

30

4

0

Bài làm:

Khi tia sáng truyền từ không khí vào thủy tinh, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Trong đó, AI là tia tới, A'I là tia khúc xạ, là góc tới, $\widehat{N'IA'}$ là góc khúc xạ

b)

Kết quả đo

Lần đo

Góc tới i

Góc khúc xạ r

1

60

35

2

45

28

3

30

19

4

0

0

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9