Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân . Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ. Trong những câu còn lại , cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì ?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về trạng ngữ

a) Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân . Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ. Trong những câu còn lại , cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì ?

  • (1) Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt , mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu , gió lành lạnh , có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh [...].
  • (2) Mùa xuân , cây gạo gọi đến biết bao nhiêu là chim ríu rít.
  • (3) Tự nhiên ai cũng thế : ai cũng chuộng mùa xuân.
  • (4) Mùa xuân ! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng , mọi vật như có sự đổi thay kì diệu.

Bài làm:

  • (1) Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt , mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu , gió lành lạnh , có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh [...].=> Chủ ngữ
  • (2) Mùa xuân , cây gạo gọi đến biết bao nhiêu là chim ríu rít.=> Trạng ngữ
  • (3) Tự nhiên ai cũng thế : ai cũng chuộng mùa xuân.=> Vị ngữ
  • (4) Mùa xuân ! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng , mọi vật như có sự đổi thay kì diệu.=> Trạng ngữ

  • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021