Quan sát các hình ảnh bên dưới và cho biết mỗi hình ảnh gợi liên tưởng đến câu tục ngữ nào trong số các câu sau...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động.

1. Quan sát các hình ảnh bên dưới và cho biết mỗi hình ảnh gợi liên tưởng đến câu tục ngữ nào trong số các câu sau : Không thầy đố mày làm nên ; Thương người như thể thương thân ; Đói cho sạch , rách cho thơm ; Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ; Học ăn , học nói , học gói , học mở ; Học thầy không tày học bạn.

Bài làm:

1. Không thầy đố mày làm nên.

2. Học thầy không tày học bạn.

3. Thương người như thể thương thân.

4. Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021