Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 - sgk Sinh học 8

Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

Bài làm:

 • Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:
  • Mang O2từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.
  • Mang các sản phẩm thải (CO2, nước tiểu và các chất độc) từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.
 • Hệ hô hấp giúp tế bào trao đổi khí :
  • Lấy O2từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.
  • Thải CO2ra khỏi cơ thể.
 • Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào và cơ thể.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021