Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở người

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở người.

Bài làm:

Câu 1:

  • Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.
  • Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang.
  • Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021