Các trạng ngữ tìm được trong những câu trên trả lời cho cẩu hỏi nào? (trang 147)

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Các trạng ngữ tìm được trong những câu trên trả lời cho cẩu hỏi nào?

Bài làm:

Các trạng ngữ tìm được trong những câu trên trả lời cho cẩu hỏi: "Khi nào?"

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021