Cách viết văn bản thông báo

  • 1 Đánh giá

c) Cách viết văn bản thông báo

(1) Văn bản thông báo có mấy phần?

(2) Trình bày những yêu cầu về nội dung và thể thức của từng phần trong văn bản thông báo.

(3) Người đại diện cho cơ quan, tổ chức ra thông báo cần thể hiện thái độ như thế nào?

(4) Viết lại văn bản thông báo ở phần Hoạt động khởi động để đảm bảo đúng những yêu cầu của một văn bản thông báo.

Bài làm:

(1) Bố cục chung của các văn bản thông báo gồm có 3 phần:

+ Phần mở đầu: ...

+ Phần nội dung: ...

+ Phần kết thúc: ...

(2) Yêu cầu về nội dung và thể thức của từng phần trong văn bản thông báo:

a) Thể thức mở đầu văn bản thông báo:

- Tên cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc (ghi vào góc trên bên trái).

- Quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc tên của đoàn thể (ghi ở phía trên chính giữa trang giấy).

- Địa điểm và thời gian làm thông báo (ghi vào góc bên phải).

- Tên văn bản (ghi chính giữa):

THÔNG BÁO

Về.......

b) Nội dung thông báo.

c) Thể thức kết thúc văn bản thông báo:

- Nơi nhận (ghi phía dưới bên trái).

- Kí tên và ghi đủ họ tên, chức vụ của người có trách nhiệm thông báo (ghi phía dưới bên phải).

(3) Người đại diện cho cơ quan, tổ chức ra thông báo cần thể hiện thái độ

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021