Căn cứ vào bảng 25.1, hãy nhận xét về sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

  • 1 Đánh giá

Trang 93 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 25.1, hãy nhận xét về sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Bài làm:

Dân cư và hoạt động kinh tế đồng bằng ven biển:

  • Dân cư chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ người Chăm. Mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở thành phố thị xã.
  • Công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Dân cư và hoạt động kinh ế vùng đồi núi phía Tây:

  • Chủ yếu là các dân tộc ít người cư trú: Cơ tu, Raglai, Ba na, Ê đê….
  • Chăn nuôi gia súc là chủ yếu với số lượng lớn, trồng cây công nghiệp.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021