Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 10 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Năm

Tỉ suất

1979

1999

Tỉ suất sinh

32,5

19,9

Tỉ suất tử

7,2

5,6

  • Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét?
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ỏ nước ta thời kì 1979 – 1999?

Bài làm:

- Gia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %.

  • Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %
  • Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

(Lưu ý: Phải chuyển từ %o sang %)

- Nhận xét:

  • Tỉ lệ gia tăng dân số qua hai năm có xu hướng giảm từ 2,53% xuống 1,43%.
  • Đây là kết quả lâu dài của quá trình nước ta thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số

- Vẽ biểu đồ:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9