Căn cứ vào biểu đồ các mũi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31- 12?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Căn cứ vào biểu đồ các mũi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31- 12?

Bài làm:

Giờ GMT là 24h00

Việt Nam là ở múi giờ số 7, bên phải mũi giờ GMT nên ta có:

24 + 7 = 31h thức là 7h00 ngày 1/1 năm sau.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021