Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích để nhận dạng thế thơ của bài Sông núi nước Nam về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 64 SGK) Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích để nhận dạng thế thơ của bài Sông núi nước Nam về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần.

Bài làm:

Căn cứ vào lời giới thiệu ta có thể khẳng định đây là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, có đặc điểm:

  • Số câu: 4 câu trong mỗi dòng thơ (tứ tuyệt)
  • Số chữ: mỗi câu 7 chữ (thất ngôn)
  • Hiệp vần: ở chữ cuối cùng của câu và ở những câu 1 – 2 – 4 đều cân bằng. Trong bài thơ này, vần "ư" được hiệp ở cả ba câu 1, 2 và 4.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021