Căn cứ vào tỉ lệ bản đồ ở hình 3, đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường thẳng từ :

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Trao đổi, cùng làm bài tập sau :

a) Căn cứ vào tỉ lệ bản đồ ở hình 3, đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường thẳng từ :

  • Khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn.
  • Khách sạn Hòa Bình đến khách sạn Sông Hàn.

b) Khoảng cách trên thực địa theo đường thẳng từ thành phố C đến thành phố D là 318km, khoảng cách giữa hai thành phố đó được đo trên bản đồ là 10,6cm. Vậy bản đồ này có tỉ lệ là bao nhiêu ?

Bài làm:

a. Dùng thước kẻ đo:

Khoảng cách theo đường chim bay trên bản đồ từ trung tâm khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn là 5,5 cm. Biết tỉ lệ bản đồ ở hình số 8 là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa là:

5,5 cm x 7500 = 41250 cm = 412,5 m.

Tương tự, từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn: khoảng cách đo được trên bản đồ là 4.0 cm. Ti lệ bản đồ là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa là:

4,0 cm x 7500 = 30 000 cm = 300 m.

b. Có: 318 km= 318000000 cm

Vậy tỉ lệ bản đồ là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6