[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán trang 86 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện

2. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh

Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b.Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài 1: Quy trình tính số tiền được giảm từ cho khách hàng mau sách truyện thiếu niên ở hiệu sách Người máy

1. Tính Tổng số tiền sách khi chưa tính giảm giá) , gọi số đó là Tổng số tiền sách
2. Nếu Tổng số tiền sách >= 500.000 đồng; số tiền được giảm là 10% của Tổng số tiền sách
3. Nếu Tổng số tiền sách < 500.000 đồng; số tiền được giảm là 5% của Tổng số tiền sách

Bài 2: Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhanh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ? Vì sao?

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là "đúng" hoặc "sai"

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại..."

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem