Câu 1: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 54 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày vị trí, chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bài làm:

Vị trí, chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

a. Khái niệm về sĩ quan, ngạch sĩ quan

- Sĩ quan: là quân nhân phục vụ trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp úy trở lên.

- Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là sĩ quan): là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp uý, cấp tá, cấp tướng.

- Ngạch sĩ quan: Sĩ quân chia thành hai ngạch : sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị

- Sĩ quan biệt phái: là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở cơ quan chức ngoài quân đội. tổ

- Chế độ phục vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan quân đội được quy định trong Luật và các văn bản pháp quy của Nhà nước cho từng cấp hàm, chức vụ, độ tuổi.

b) Vị trí, chức năng của sĩ quan

Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021