Câu 3: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Trình bày vị trí, chức năng của Công an nhân dân.

Bài làm:

Vị trí, chức năng của Công an nhân dân:

- Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân,

- Vị trí : Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước,

- Chức năng của Công an nhân dân:

+ Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

+ Thực hiện thống nhất quản lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội :

+ Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021