Câu 2: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào ?

Bài làm:

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi:

a) Nghĩa vụ của sĩ quan

- Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tham gia xây dựng đất nước.

- Luôn giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ ;

- Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh và nghiêm chinh chấp hành điều lệnh, chế độ, quy định của quân đội ; giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự;

- Luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bộ đội ;

- Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

b) Trách nhiệm của sĩ quan

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền : về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền.

- Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ theo chức trách được giao,

c) Quyền lợi của sĩ quan

- Có quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

- Được nhà nước bảo đảm về chính sách, chế độ in đãi phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021