Câu 4: Trang 28 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 28 sgk GDQP- AN lớp 12

Học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh

Bài làm:

Học sinh có trách nhiệm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh:

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân, trong đó học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước có vị trí, vai trò quan trọng.

Trước hết, học sinh phải luôn tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt, có niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước đo Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vững tin vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Mỗi học sinh không ngừng học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, góp sức cùng với toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đồng thời cần phải nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dụng đất nước phải đi đôi với bảo vệ những thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng. bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống yên bình của nhân dân.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh đòi hỏi học sinh cần nhận ro được âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong âm mưu "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đồ, chống phá cách mạng nước ta hiện nay : phải tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức về quốc phòng, an ninh ; luyện tập các kĩ năng quân sự. an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường, địa phương tổ chức.

Trước mắt, học sinh cần tích cực học tập hiểu được những nội dung cơ bản về xây dựng nên quốc phòng, an ninh, góp phần cùng toàn Đảng toàn dân, toàn quân xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của đất nuớc trong thời kỳ mới

  • 2.130 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021