Câu 4: Trang 64 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 sgk GDQP- AN lớp 12

Tại sao khi đi khom, chạy khom khi tiến không được nhấp nhô?

Bài làm:

Khi đi khom, chạy khom khi tiến không được nhấp nhô là vì:

- Vì trong quá trình đi khom chạy khom và tiến nếu ta nhấp nhô thì sẽ lộ phần cơ thể của mình ra thì địch sẽ phát hiện được.

- Quá trình đi khom, chạy khom và tiến nếu nhấp nhô thì chúng ta không giữ được bí mật của mình mà địch sẽ nhận được trong quá trình di chuyển đến mục tiêu.

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021