Câu 4: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 81 sgk GDQP-AN lớp 12

Nêu yêu cầu công tác phòng không nhân dân hiện nay.

Bài làm:

Yêu cầu công tác phòng không nhân dân hiện nay:

- Công tác phòng không nhân dân tiến hành theo yêu cầu quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh với phương châm cơ bản là:

"Toàn dân - toàn diện – tích cực chủ động - kết hợp giữa thời bình và thời chiến".

- Công tác phòng không nhân dân là đảm nhiệm phần "phòng" trong nhân dân, đó là công tác quân sự phổ thông của quân chúng, kėt hợp với công tác chuyên môn của nhiều ngành nghiệp vụ, của Nhà nước để chống tiên công đường không của địch. Thể hiện tính chất nhân dân, tính chất quần chúng trong chiến tranh

- Địch sử thế mạnh về vũ khí phương tiện nên tiến công đường không mang tính bất ngờ cao, trong khi ta chưa có khả năng ngăn chặn loại trừ, do đó công tác phòng không nhân dân phải được chuẩn bị từ thời bình, để chủ động đề phòng và xử lý khi có tình huống xảy ra.

- Công tác phòng không nhân dân yêu cầu lấy "phòng" và “tránh” là chính đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để sẵn sàng xử lí mọi tình huống.

+ Phòng tránh gồm : bí mật sơ tán, phân tán, phòng tránh tại chỗ bằng công sự, hầm hào, ngụy trang nghi binh.

+ Chuẩn bị từ trước để xử lí như : kế hoạch sơ tán, phòng tránh, công tác to chức chỉ đạo đến các tổ đội khắc phục hậu quá.

- Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên môn và bán chuyên môn của quần chúng, giữa hiện đại và tho sơ, kế thừa và phát huy vận dụng sáng tạo kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng trước đây.

- Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không ba thử quân để cung cấp tin tức và giúp đỡ kĩ thuật, huấn uyện chuyên môn cho phòng không nhân dân. Hiệp đồng giữa các ngành chặt chẽ thống nhất theo kế hoạch chung.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021