Câu hỏi giữa bài đọc hiểu Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"

  • 1 Đánh giá

2. Đọc hiểu

Tìm nghĩa của từ " huyền thoại"

Tìm nghĩa của các từ " vô tình" và "tình cờ"

Chú ý bố cục giống nhau được nêu ở mỗi mục

Các từ in đậm trong mỗi mục 1,2,3,4 nêu thông tin gì?

Chú ý nguyên nhân, diễn biến, kết quả của mỗi phát minh

Các hình ảnh đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Bài làm:

Tìm nghĩa của từ " huyền thoại"

Huyền thoại là câu chuyện không có thật, mang vẻ thần bí, kì lạ, hoàn toàn do tưởng tượng

Tìm nghĩa của các từ " vô tình" và "tình cờ"

  • Vô tình: không chủ định, không cố ý
  • Tình cờ: không liệu trước, không dè trước mà xảy ra

Các từ in đậm trong mỗi mục 1,2,3,4 nêu thông tin gì?

  • Nêu thông tin về nhà phát minh, mục đích ban đầu, diễn biến kết quả câu chuyện về sự ra đời của đất nặn và giấy nhớ
  • Các hình ảnh đưa vào văn bản có tác dụng gì?
  • Tác dụng: minh họa minh chứng cho nội dung đồng thời cũng là một cách để thu hút, tạo điểm nhấn lôi cuốn người đọc
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021