Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 117 sgk Sinh học 6

Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

Bài làm:

  • Cây xanh có hoa có 2 loại cơ quan:
    • Cơ quan sinh dưỡng gồm thân, rễ, lá thực hiện chức năng sinh dưỡng của cây như: quang hợp, hô hấp, vận chuyển các chất,...
    • Cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt thực hiện chức năng sinh sản của cây

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021