Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Bài làm:

Câu 2:

  • Chồi lá phát triển thành cành mang lá
  • Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021