Chia sẻ về bài thơ đã đọc/ Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài thơ về quê hương

a. Chia sẻ về bài thơ đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi nhà nông nhí:

a. Thi kể tên các loài cây.

b. Nói với bạn về một loại cây mà em biết.

Bài làm:

1. Đọc một bài thơ về quê hương.

2. Thi kể các loại cây như: cây mai, cây đào, cây vú sữa, cây cam, cây hoa hồng, cây hoa huệ,...

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021