Xếp các từ ngữ sau vào 2 nhóm. Chỉ tài nguyên thiên nhiên. Chỉ hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

  • 1 Đánh giá

3. Xếp các từ ngữ sau vào 2 nhóm:

a. Chỉ tài nguyên thiên nhiên.

b. Chỉ hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 5: Bạn có biết phân loại rác?

4. Đặt 2 - 3 câu:

a. về những hoạt động bảo vệ môi trường.

b. Đề nghị các bạn chung tay bảo vệ môi trường.

Bài làm:

3. a. Chỉ tài nguyên thiên nhiên: biển đảo, chim chóc, cây cối, nước, rừng núi.

b. Chỉ hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: bảo vệ chim muông, phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm nước, trồng cây.

4. Đặt câu

a. Chúng ta phải học cách phân loại rác.

Tiết kiệm nước là một cách bảo vệ tài nguyên môi trường.

b. Chúng ta cùng nhau trồng cây xanh giúp giảm khí thải.

Bảo vệ chim muông là bảo vệ hệ sinh thái của con người.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021