Chia sẻ với bạn một vài điều em biết về Bác Hồ.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Chia sẻ với bạn một vài điều em biết về Bác Hồ.

Bài làm:

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người ra đi và bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, giải phóng của dân tộc. Trong lòng nhân dân Việt Nam, Bác Hồ luôn sống mãi và là tấm gương cho các cháu học tập và noi theo.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021