Nói với bạn về màu sắc của những sự vật trong thiên nhiên.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Nói với bạn về màu sắc của những sự vật trong thiên nhiên.

Bài làm:

Nói về màu sắc của những sự vật trong thiên nhiên như: bầu trời màu xanh, biển màu xanh, cầu vòng có bảy màu sắc khác nhau,...

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021