Cho biết các quan hệ từ in đậm trong các bài tập dùng đúng hay sai?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: (Trang 108 - SGK Ngữ văn 7) Cho biết các quan hệ từ in đậm trong các bài tập dùng đúng hay sai?
a. Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao .
b. Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.
c. Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.
d. Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
e. Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.
g. Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.
h. Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.
i. Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

Bài làm:

  • Những câu dùng đúng quan hệ từ: a, b, d, h
  • Những câu dùng chưa đúng quan hệ từ:c, e, g, i
  • Các câu sai có thể sửa như sau:
  • c. Chúng ta phải sống thế nào để chan hoà với mọi người. (bỏ từ cho)
  • e. Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. (sửa lại cụm bản thân của mình)
  • g. Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của)
  • h. Trời mà mưa thì con đường này sẽ rất trơn. (quan hệ từ giá chỉ dùng để biểu thị điều kiện thuận lợi)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1