Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta...

  • 1 Đánh giá

c) Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn, vậy, thế, ai, gì, nào, sao, thế nào, ra sao, bao giờ, bao nhiêu.

Đại từ dùng để trỏ :

Trỏ người , sự vật : ................................

trỏ số lượng : ...........................................

Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc: ..........................................

Đại từ để hỏi:

Hỏi về người, sự vật : ................................

Hỏi về số lượng: .............................................

Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc : .............................

Bài làm:

Đại từ dùng để trỏ :

  • Trỏ người , sự vật : tôi, nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn
  • trỏ số lượng : chúng nó, chúng tôi, chúng ta
  • Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc: vậy, thế, nào

Đại từ để hỏi:

  • Hỏi về người, sự vật : ai
  • Hỏi về số lượng: bao nhiêu, bao giờ
  • Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc : gì, sao, thế nào, ra sao
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN