Chơi trò chơi Tìm đường về nhà

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Chơi trò chơi Tìm đường về nhà

  • Chỉ đường cho bọ rùa về nhà.

  • Nói 1-2 câu có từ ngữ tìm được trên đường về nhà của bọ rùa.

Bài làm:

-> Sau khi tìm được mẹ, bò rùa vô cùng vui vẻ.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021