Tìm từ ngữ chỉ công việc nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ công việc nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây.

Tìm từ ngữ chỉ công việc nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây

4. Đặt 1-2 câu về công việc của một người có trong bức tranh ở bài tập 3.

Bài làm:

3.

  • nông dân

  • công an

  • xây dựng

  • chài lưới

  • bác sĩ

  • phát thanh viên

4. Chú công nhân xây nhà cao tầng.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021