Nói và viết tên những người thân trong gia đình em.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Nói và viết tên những người thân trong gia đình em.

Bài làm:

Tên những người trong gia đình em:

  • Chú Bình

  • Dì Hoa

  • Cậu Đức

  • Mợ Linh

  • Bác Tiến

  • Anh Hải

  • Chị Hạnh

  • Em Tuấn Anh

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021