Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 75)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc câu chuyện sau: Khuất phục tên cướp biển (sgk trang 74,75)

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021