Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 74

Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:

và $\frac{1}{C.w} = \frac{1}{C_{1}.w} + \frac{1}{C_{1}.w}$.

Bài làm:

Khi 2 tụ mắc nối tiếp thì I = I1 = I2 và U = U1 + U2 .

$I.Z_{C} = I_{1}.Z_{C_{1}} + I_{2}.Z_{C_{2}}$.

. (Vì I1 = I2 = I).

$Z_{C} = \frac{1}{\omega .C_{1}} + \frac{1}{\omega .C_{2}}$ (đpcm).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021