Công dân có quyền và nghĩa vụ cơ bản của hiến pháp 2013 nào?

  • 1 Đánh giá

2. Nội dung quyền và nghĩa vụ cơ bản của hiến pháp 2013

Công dân có quyền và nghĩa vụ cơ bản của hiến pháp 2013 nào?

Bài làm:

Theo hiến pháp 2013 công dân có quyền và nghĩa vụ cơ bản là:

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm,,...

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, ưy tín của mình...

Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào...

Công dân có quyền tự đo ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình,...

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp..

Mọi người có quyền tự đo kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp không cấm.

Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ,...

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật;...

Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều