Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 49:

Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Bài làm:

Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021