Hãy chứng tỏ rằng, hệ ghép (mắt cận + thấu kính phân kì) có độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt cận sgk Vật lí 11 trang 200

  • 1 Đánh giá

Trang 200 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy chứng tỏ rằng, hệ ghép (mắt cận + thấu kính phân kì) có độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt cận

Bài làm:

Hệ ghép ( mắt cận + thấu kính phân kì) tương đương với thấu kính có độ tụ D:

D = DMắt cận + DTKPK

DMắt cận > 0 ; DTKPK < 0 => D < DMắt cận

=> Hệ ghép ( mắt cận + thấu kính phân kì) có độ tụ nhỏ hơn độ tụ mắt cận.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021