Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 54:

Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này.

a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn.

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì bóng đèn còn lại sang mạnh hay yếu hơn so với trước đó.

Bài làm:

a, Điện trở ngoài là:

.

RN = 3 .

Cường độ dòng điện trong mạch là: (A).

Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là:

Do mạch gồm hai bóng đèn mắc song song nên:

và $\frac{I_{đ1}}{I_{đ2}} = \frac{R_{đ2}}{R_{đ1}} = \frac{6}{6} = 1$

$I_{đ1} = I_{đ2} = 0,3$ (A).

Công suất tiêu thụ trên mỗi đèn là: (W).

b, Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì cường độ dòng điện trong mạch là:

(A).

Đèn sáng hơn trước.

  • 106 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021