Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng được xác định như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 45:

Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng được xác định như thế nào?

Bài làm:

Đại lượng đặc trung cho khả năng sinh công của nguồn điện là suất điện động của nguồn.

Suất điện động của nguồn được xác định bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi di chuyển một điện tích dương ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q.

  • Biểu thức: $\varepsilon = \frac{A}{q}
    • Trong đó: là suất điện động của nguồn (V).
    • A: Công của lực lạ (J).
    • q: Độ lớn điện tích (C).
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021