Câu 12 trang 21 sgk: Hai điện tích điểm

  • 1 Đánh giá

Câu 12: SGK trang 21:

Hai điện tích điểm $q_{1} = 3.10^{-8}$ C và $q_{2} = -4.10^{-8}$ C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?

Bài làm:

Để $\overrightarrow{E} = 0$ thì $\overrightarrow{E_{1M}}$ = - $\overrightarrow{E_{2M}}$ trong đó $\overrightarrow{E_{1M}}$ và $\overrightarrow{E_{1M}}$ lần lượt là các vecto cường độ điện trường gây ra bởi hai điện tích q và q2 .

$\Rightarrow $ $\overrightarrow{E_{1M}}$, $\overrightarrow{E_{2M}}$ cùng phương, ngược chiều.

$\Rightarrow $ M nằm trên đường thẳng nối 2 điện tích điểm, nằm bên ngoài và lệch về phía A (hình).

$\Rightarrow $ $k.\frac{q_{1}}{r_{1}^{2}}$ = $k.\frac{q_{2}}{r_{2}^{2}}$.

$\Leftrightarrow $ $\left | \frac{q_{1}}{q_{2}} \right | = (\frac{x}{d + x})^{2} = \frac{3}{4}$.

$\Leftrightarrow $ x = 64,6 (cm).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021